White Ibis Picture (Eudocimus albus)

white ibis, Eudocimus albus

Ibis on Discovery Island
Walt Disney World, Florida, USA (September, 1991)

Back to Bird Pictures

Copyright © 2005-2015 by Jon Maloney